A CSABAI KOLBÁSZKLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2014

 A CSABAI KOLBÁSZKLUB EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

2013

Általános rendelkezések

 1. Az Egyesület neve: Csabai Kolbászklub Egyesület
 2. Alapító székhelye: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. (Szlovák Kultúra Háza)
 3. Klubhelyiség: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 138
 4. Bélyegzője: CSABAI KOLBÁSZKLUB EGYESÜLET, Békéscsaba, Kossuth tér 10.,

Adószám: 18381803 – 1 – 04, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200132 – 11014485, ill. Körbélyegző emblémával, körülötte „Csabai Kolbászklub Egyesület”

 1. Az Egyesületet képviseli:      A létesítő okirat szerint választott elnök
 2. Levelezési cím: 5601.  Békéscsaba1.  Pf.: 36.
 3. Hatóköre: Területi
 4. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Az elnök akadályoztatása esetén a hatóságok és más jogi személyek előtt, az alelnök és esetenként az elnökség által kijelölt személy képviseli.
 5. Területi hatásköre: Dél – alföldi régió
 1. Az Egyesület célja, feladatai, tevékenysége
 • Békéscsaba, Békés megye és a Dél – alföldi régió fejlődése érdekében a csabai kolbász népszerűsítése,
 • az Egyesület közhasznú tevékenysége, az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontja szerint a kulturális örökség megóvása,
 • a hagyományok őrzése, a csabai kolbászkultusz felelevenítése,
 • a csabai disznótor turisztikai látvánnyá fejlesztése,
 • a Csabai Kolbászfesztivál népszerűsítése, rendezésében való részvétel,
 • közösségteremtés,
 • helyi szlovák kisebbség gasztronómiai kultúrájának ápolása,
 • kistérségi csoportok kialakítása, tevékenységük segítése,
 • ifjúsági csoportok szervezése, tevékenységük koordinálása,
 • környezetvédelmi, biogazdálkodási programok, előadások, táborok, kiállítások szervezése, lebonyolítása,
 • családi, kis – és középvállalkozások megalakításának és működésének támogatása,
 • kolbászkészítés és értékesítés (TEÁOR 1013).

A megjelölt célkitűzések és feladatok teljesítése érdekében az Egyesület:

 1. a társszervezetekkel, az irányítást végző városi, megyei szervekkel együttműködve gondoskodik a tapasztalatcserék és más rendezvényeken való részvétel szervezéséről,
 2. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
 3. az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen szabályzatban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból,
 4. az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja,
 5. az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat – betekintési és felvilágosítás – adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben, országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat,
 6. az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai – az Egyesület székhelyén – bárki rendelkezésére állnak.
 1. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület tevékenységét szervei útján valósítja meg. Az Egyesület szervei:

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Felügyelő bizottság
 1. Közgyűlés

A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

 1. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása,
  2. az Egyesület elnökségének négyévenként történő megválasztása,
  3. az éves költségvetés megállapítása,
  4. az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
  5. tiszteletbeli tagok megválasztása,
  6. az Egyesület megszűnésének kimondása,
  7. az Egyesület felszámolása esetén, az Egyesületi vagyon felhasználásáról való rendelkezés,
  8. közhasznúsági jelentés elfogadása a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
  9. felügyelő bizottság megválasztása.
 2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen vannak. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
 3. A kizárólagos hatókörébe nem utalt kérdésekben a közgyűlés felhatalmazása alapján az Egyesület elnöksége is dönthet.
 4. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
 5. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között, legalább nyolc nap időköznek el kell telnie.
 6. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, az elnök hívja össze. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ezt a tagok 20 %-a, a cél megjelölésével, írásban kéri.
 7. A közgyűlés határozatait az Egyesület székhelyén, az Egyesület tagjai számára elérhető helyen kell tárolni.
 8. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Egyesület tagjai, az Egyesület irodahelyiségében tekinthetnek be.
 9. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségével hozza. Személyi döntések kivételével (b, f, i pontok) határozatait nyílt szavazással, a személyi döntéseket titkos szavazással hozza.
 10. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bevezetni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.
 1. Elnökség
 1. Az elnökség az Egyesület általános hatáskörű, a tagok közül négy évre választott végrehajtó szerve. Gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről, végrehajtja a közgyűlés határozatait. Megbízatása a legközelebbi – közgyűlés által – választott vezetőség beiktatásáig terjed.
 1. Az elnökség elnökből, alelnökből és öt tagból áll. A gazdasági ügyek intézésére megfelelő végzettséggel rendelkező külső személyt, illetve szakcéget bíz meg, és részére/részükre a feladatra kötött megállapodásnak megfelelő díjat fizet.
 2. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
  • az Egyesület működésének irányítása,
  • a közgyűlés előkészítése,
  • a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
  • gazdálkodás a közgyűlés által elfogadott költségvetésben biztosított összeggel.
 3. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni 15 nap alatt az elnökség tagjainak egyharmadának indítványára.
 4. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, az alelnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
 5. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok közül öt fő jelen van.
 6. Az elnökségi ülést az elnök távollétében, az alelnök vezeti.
 7. Az Egyesületet az állami és társadalmi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén  az alelnök, vagy az elnökség által kijelölt  személy képviseli. Az elnök gondoskodik a közgyűlés és az elnökség összehívásáról, irányítja az elnökség tevékenységét.
 8. Az elnökség, a testületi szervek által hozott határozatok és megjelölt feladatok végrehajtásának szervezője.
 9. A gazdasági ügyintéző gondoskodik az Egyesület zárszámadásának, vagyonmérlegének elkészítéséről, a pénzügyi előírásoknak megfelelő könyvvezetésről, az esetleges adók és illetékek befizetéséről.
 10. Amennyiben bármelyik vezető tisztségviselő helyett új tisztségviselő megválasztására kerül sor, az újonnan megválasztott tisztségviselő mandátuma, a korábban megválasztott tisztségviselő mandátumának idejéig tart.
 11. Az Egyesület bankszámlája felett, az elnök és a alelnök együttesen rendelkezek.
 12. Határozatát az elnökség nyílt szavazással hozza, melyhez egyszerű többség elegendő.
 13. Az elnökség a következő közgyűlésen beszámol az előző közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról.
 1. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján:
 1. kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás,
 1. Nem lehet a vezetőség elnöke, vagy tagja az a személy, aki az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás -, illetve más közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Egyesület vezetőségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki. Az elnökségelnöke, tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 2. az elnökség ügyrendjét önmaga határozza meg,
 3. A közgyűlés és az elnökség határozatait az Egyesület irodahelyiségében az Egyesület tagjai számára elérhető helyen kell tárolni.
 4. Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
 5. Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés kárára, akár javára vonatkozik, a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül hitelt érdemlően valamennyi tag tudomására hozni. Ez az Egyesület székházának faliújságára való kifüggesztéssel történik.

Az elnökség választása

Az Egyesület képviselő és ügyintéző szervének tagjai (elnök, alelnök és öt tag) nagykorú magánszemélyek, illetve nem magánszemély tagokképviselői lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai és az elnök választása a közgyűlésen titkosszavazással történik. Az  alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, és az elnökség  hoz döntést.

 1. Felügyelő bizottság
 1. A felügyelő bizottság feladata az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése, és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlés felel.
 2. A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 3. A felügyelő bizottság három tagját a közgyűlés választja meg.
 4. A felügyelő bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal kell meghívni.
 5. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelő bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább nyolc nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.

A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület,vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.

A felügyelő bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke írásban közli.A határozatokat az Egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni.

 1. A felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a közgyűlést tájékoztatni.
 2. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
 2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
 2. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
 1. a vezető szerv elnöke vagy tagja,
 2. közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
 4. az a. – c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az Egyesület tagsága

 1. Az Egyesületnek tagja lehet az a természetes és/vagy jogi személy, aki az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Egyesület célkitűzésével egyetért.
 2. Az Egyesületi tagság a szándék bejelentésével és a tagsági díj befizetésével létesül, ha a jelentkező a tagsággal kapcsolatos követelményeknek megfelel.
 3. A tagsági viszony lehet
  • aktív tagság, egyéni vagy jogi (továbbiakban tag),
  • pártoló tagság (továbbiakban pártoló tag),
  • tiszteletbeli tagság (továbbiakban tiszteletbeli tag).
 4. A pártoló tagságról az elnökség dönt.
 5. Az egyesületi tag joga, hogy aktívan részt vegyen az Egyesület munkájában, működésében. Ennek megfelelően
  • a közgyűlésen tanácskozási, indítványozási, szavazati joga van,
  • választó és választható,
  • szavazati jogát személyesen gyakorolhatja.
 6. A jogi személy, tagsági jogait képviselői útján gyakorolhatja.
 7. Az egyesületi tag kötelessége, hogy
  • tevékenyen részt vegyen az Egyesület munkájában,
  • az alapszabályt, az elnökség és közgyűlés határozatait megtartja,
  • védje az Egyesület vagyonát,
  • a tagsági díjat határidőre befizesse, melynek alapján az elnökség a közgyűlés előtt megállapítja a szavazásra jogosultak létszámát.
 8. Pártoló tagsági jogok és kötelezettségek

Joga:

 • a közgyűlésen történő részvétel és hozzászólási, véleményezési jog, szavazati jog nélkül,
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,
 • javaslatot tehet, új megoldásokat kezdeményezhet.

Kötelezettsége:

 • az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése,
 • az alapszabály betartása,
 • az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatása.
 1. A tagsági viszony megszűnhet
  • törléssel szűnik meg a tagság, halál esetén vagy ha felszólításra a tag indokolatlanul nem rendezi tagdíjhátralékát 15 napon belül,
  • kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha azt a tag írásban az elnökségnek bejelenti,
  • kizárással szűnik meg az elnökség döntése alapján annak a tagsága, aki a Magyar Köztársaság törvényeivel, az Egyesület érdekeivel szemben súlyosan vét, és aki az alapszabályban foglalt előírásokat súlyosan megszegi).
 2. A befizetett tagdíj semmilyen jogcímen nem követelhető vissza.

Az Egyesület működése és gazdálkodása

 1. Az Egyesület bevételei a tagdíjak, egyéb hozzájárulások, felajánlások, állami és társadalmi szervek támogatása, pályázati céltámogatások, rendezvények bevételei.
 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
 4. Az Egyesület elnökségi tagot, támogatót valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által igénybe vehető szolgáltatást, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével, cél szerinti juttatásban nem részesíti.
 5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, csak a tagdíjat kötelesek az Egyesületnek megfizetni – az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
 6. Az Egyesület megszűnése esetén a 2011. évi CLXXV. törvény II. fejezete szerint kell eljárni.
 7. Az Egyesület nyilvántartását, gazdálkodását, könyvvezetésének, beszámolási  rendjének szabályait a 2011. évi CLXXV. törvény IV., V., VI.. fejezet 16-30 §-a szabályozza.
 8. Az Egyesületre vonatkozó közhasznú jogállás szabályait a  2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet 30-50 §-a tartalmazza.

Záró rendelkezések

 1. Az Egyesület köteles a törvényességi felügyelettel együttműködni, helyszíni ellenőrzéseit mindenkor elősegíteni.
 2. A tagsági díjat és az egyéb kötelezettségeket az éves közgyűlésen a kitűzött céloknak megfelelően a közgyűlés költségvetésében állapítja meg.
 3. Az Egyesület megszűnik, ha a közgyűlés erről minősített többséggel dönt a feloszlatást kimondó határozatával. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
 4. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, a 2013. január 30.-án megtartott közgyűlés 1/2013 számú határozatával elfogadta, és az Egyesületre nézve kötelezőnek mondta ki.
 5. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. Tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,

 valamint a Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz) az irányadók.

Békéscsaba, 2013.január 30.

                                                                                                          elnök